Kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Psychoterapeutów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej obowiązuje przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki Psychoterapeuty. Kodeks ten został stworzony przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w ramach odpowiedzialności zawodowej i poszanowania praw pacjentów.

  • Psychoterapeuta psychodynamiczny ma obowiązek w swoich działaniach kierować się zawsze najlepiej rozumianym dobrem pacjenta. W ramach rzetelnej i uczciwej pracy powinien być należycie przygotowany teoretycznie i osobowościowo. Zasada dbałości o dobro pacjenta obowiązuje także po zakończeniu relacji psychoterapeutycznej.
  • Psychoterapeuta psychodynamiczny podczas procesu leczenia nie narzuca świadomie pacjentom własnego systemu przekonań i wartości oraz szanuje prawo pacjenta do posiadania własnych, odmiennych przekonań.
  • Psychoterapeuta psychodynamiczny ma obowiązek dbać o tajemnicę procesu psychoterapeutycznego, kieruje się zasadą poufności informacji przekazywanych przez pacjenta (tajemnica ta jednak może być uchylona w przypadkach, gdy istnieje niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem  jego życia lub życia czy zdrowia innych osób).
  • Psychoterapeuta psychodynamiczny zobowiązany jest do korzystania z superwizji swojej pracy zawodowej w celu dbania o jakość prowadzonych procesów psychoterapeutycznych i minimalizowania ryzyka popełnianych błędów.
  • Proces psychoterapii powinien być poprzedzony określeniem kontraktu psychoterapeutycznego oraz ram psychoterapii, czyli tzw. settingu. Ustalenia te szczególnie powinny odnosić się do metody pracy, długości oraz częstotliwości spotkań, miejsca spotkań oraz zasad finansowania.
  • Psychoterapeuta psychodynamiczny powinien dbać o dobre imię własne, a także Towarzystwa i kolegów.
  • Psychoterapeuta psychodynamiczny, którego Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej uzna winnym naruszenia powyższych zasad, może zostać zawieszony w prawach członkowskich, być wykluczonym z Towarzystwa, otrzymać upomnienie lub naganę.

PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK

psychoterapeuta gdańsk

Psychoterapeuta Gdańsk


PSYCHOTERAPEUTA GDAŃSK PSYCHOTERAPIA GDAŃSK